Назад

ЕКСПЕРТ "Системна администрация, програмиране"

Детайли

Описание

Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е партньор на фирма „НС 1“ ООД в изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0073-C01/01.06.2018 г. „Разработване на иновативен софтуерен продукт от „НС 1“ ООД“. В тази връзка ВУЗФ търси да назначи експерт на 8-часов работен ден при петдневна работна седмица. • Изисквания към кандидатите: Образование: Средно Квалификация: системен администратор на Linux сървъри Професионален опит: минимум 3 години в сферата на информационните и комуникационни технологии Срок на заетост: до приключване на проект BG16RFOP002-1.005-0073-C01 (01.06.2020 г.) • Функции (отговорности и задължения): -експертът ще продължи работата по изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2, като ще има следните отговорности и задължения: ( част от отговорностите и задълженията към настоящия момент са изпълнени) Дейност 1: Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация – експертът ще изпълнява задачи по: 1.1 Изследвания, изпитвания и измервания за установяване на: Задача 1.1.1. Методи и възможности за автоматично конфигуриране (по типове сървъри) Задача 1.1.2. Вариантен анализ на технология - поне 3 Задача 1.1.3. Приложим компютърен език - варианти поне 3 1.2. Анализ на информацията: Задача 1.2.1. Дефиниране на технологията от разгледаните алтернативи Задача 1.2.2. Разработване на абстрактен модел по избраната технология Задача 1.2.4. Програмиране на избраните решения 1.3. Изследвания, изпитвания и измервания, свързани с разработката на приложен модел на софтуерния продукт: Задача 1.3.1. Програмиране на архитектурата Задача 1.3.2. Основни функционалности Задача 1.3.3. Специфициране и приемане на графичен интерфейс Задача 1.3.4. Тест на изготвената архитектура Дейност 2: Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктова иновация: Задача 2.1.1. Създаване на бета версия - програмиране Задача 2.1.2. Тест на бета версията Задача 2.1.3. Вътрешно приемане (FAT-factory acceptance tests) 2.2. Тестване на софтуера в оперативна среда: Задача 2.2.1. Отстраняване на несъответствията (списък с подобрения) - програмиране Задача 2.2.2. Тест на подобрена бета версия Задача 2.2.3. Създаване на версия за работа в оперативна среда - програмиране Задача 2.2.4. Демонстрация в оперативна среда; Финално приемане (UAT-users acceptance tests) • Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография чрез сайта, по e-mail: mkamenov@vuzf.bg или на адрес: гр. София, ул. Гусла 1 в срок до 12 август 2019г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани и поканени на интервю. ВАЖНО: За доказване на образование, квалификация и професионален опит ще се изисква представяне на диплома за завършено образование, трудова книжка/ трудови договори/ референции от работодател/и или други релевантни документи. Предоставените лични данни ще бъдат обработени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, като ще бъдат предоставени и на трето лице – УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Министерство на икономиката.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Образование:
Средно

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Проект

Договор:

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:

Интернет
ИТ и Компютърни специалисти

Държава:

България

Населено място:

Гр. София

Адрес:

Дата:

29.07.2019

Организация:

ВУЗФ
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за ВУЗФ може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ