Назад

Инспектор

Детайли

Описание

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „инспектор” – 2 щ. бр. в регионален отдел „Метрологичен надзор – Западна България“ с месторабота гр. София – 1 щ. бр. , с месторабота гр. Благоевград – 1 щ. бр. на главна дирекция “Метрологичен надзор”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ Кратко описание на длъжността: Извършва надзор на пазара на средства за измерване (СИ) и метрологичен надзор, с цел ограничаване пускането на пазара и използването на СИ и предварително опаковани количества продукти (ПОКП), несъответстващи на изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) и на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). За постигане целите на Закона за автомобилните превози (ЗАвП) осъществява дейност по регистриране и контрол на сервизи за тахографи. Систематизира и анализира събраната при извършване на дейността информация, с цел подпомагане ръководството на ГД МН при планиране и извършване на дейността.. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен: висше, професионален бакалавър по … Професионален опит: не се изисква или V младши ранг. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: Професионална област: технически или точни науки, икономика. Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда WORD и EXCEL; ползване на чужд език за работа с документи; свидетелство за правоуправление на МПС. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 595 лв. Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина). Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:30 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 9756 – отдел “Човешки ресурси”. Краен срок за подаване на документи: 28.08.2019г., 17:00 ч.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Образование:
Бакалавър

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:

От 595 до 595 лева на месец

Категория:

Държавна администрация

Държава:

България

Населено място:

Гр. София, Гр. Благоевград

Адрес:

Дата:

14.08.2019

Организация:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ