Условия за ползване

Инвестор.БГ АД („Инвестор") ви поздравява, че сте решили да използвате един от нашите сайтове.
Моля прочетете Универсалните условия за достъп и използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на Инвестор.БГ АД на http://ibg.bg/id-157/ и допълнителните условия за използването на сайта Rabota.bg, намиращи се на тази страница. Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Инвестор по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно.

Ако не приемате Универсалните условия, моля не използвайте сайта! Използването на rabota.bg  ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

Вие се съгласявате, че ще използвате rabota.bg съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, копирани, имитирани, продавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на Инвестор.БГ. Неразрешен опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от страницата на rabota.bg ще се счита за злоупотреба и е абсолютно забранено.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.RABOTA.BG ОТ КАНДИДАТИ

За да се регистрирате и използвате която и да е услуга, предоставяна на сайта www.rabota.bg, Вие се задължавате да спазвате настоящите общи условия.

 

Чл. 1. Дефиниции

 

1.1. Под „Сайта” се разбира домейнът и сайтът www.rabota.bg, които са собственост на Инвестор.БГ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. "Брюксел" 1, МОЛ: Георги Бисерински. БУЛСТАТ: 130277328. Адрес за кореспонденция: гр. София 1540, бул. "Брюксел" 1. Инвестор.БГ АД e регистрирано по фирмено дело № 5692/2000 г. на Софийски градски съд. Разплащателна и ДДС сметка: Централна Кооперативна Банка, BIC: CECBBGSF, IBAN: BG95 CECB 9790 10E2 7276 01.

1.2. „Ползвател” е всяко лице (физическо или юридическо), което ползва предоставяните от сайта услуги.

1.3. „Работодател” е ползвател, който търси да наеме по трудово или друго правоотношение физическо лице на работа.

1.4. „Кандидат” е ползвател, който търси работа.

 

Чл. 2. Условия за регистрация

 

2.1. Кандидатът трябва да се е запознал с настоящите Общи условия преди да пристъпи към регистрация.

2.2. Кандидатът трябва да е навършил 18 години, за да може да се регистрира в сайта.

2.3. Кандидатът трябва обективно и изчерпателно да попълни всички изискуеми полета за регистрация, като кандидатът е задължен да предоставя само и единствено достоверна информация.

2.4. Използвайки rabota.bg и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате и декларирате, че сте на 18 и на повече от 18 години и сте правоспособен и дееспособен да спазвате настоящите правила. Вие разбирате, приемате и декларирате, че ще използвате rabota.bg по начин, съобразен с всички нормативни изисквания.

 

Чл. 3. Съдържание и използване на предоставяната от кандидата информация

 

3.1. При регистрация кандидатът предоставя следната информация: Ел. поща (e-mail), парола за достъп до Rabota.bg, Име и Фамилия. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които Ви предоставяме и в рамките на Закона за защита на личните данни.

3.2. С приемането на тези общи условия кандидатът се съгласява да получава съобщения за новостите и всякаква друга информация, свързана със сайтовете на Инвестор.БГ АД. Кандидатът може да се откаже от получаването на подобни съобщения, като последва отписващия линк, намиращ се в края на всяко писмо.

 

Чл. 4. Задължения на кандидата

 

4.1. Кандидатът приема и гарантира, че ще използва базата данни в сайта единствено и само за свои реални лични нужди, свързани с намирането на работа.

4.2. Кандидатът приема и гарантира, че няма да злоупотребява по никакъв начин с регистрацията си в сайта, вкл. напр. с кандидатстване за работа без намерение да се постъпи на работа, ако кандидатът бъде одобрен; кандидатстване за позиция, за която кандидатът очевидно не отговоря на зададените от работодателя условия, ако има такива; използване на базата данни в сайта за изпращане на рекламни съобщения; променяне на базата данни извън личната информация; предоставяне на част или цялата информация от базата данни на което и да е трето лице с цел извличане лична облага или облагодетелстване на което и да е трето лице; а също така:

- изменение, адаптиране или препрограмиране на която и да било част от сайта;

- използване на какъвто и да е тип роботи, паяци или други софтуерни приложения и - инструменти за автоматизирано извличане на информация или функционалност на сайта;

- неправомерно проникване или опит за такова в базите данни и файлове на сайта (hacking);

- събиране на информация за други кандидати и/или работодатели с неправомерни цели (включително имена и/или e-mail адреси);

- преправяне или редактирането на която и да било част от уеб подстраниците на сайта;

- публикуване и разпространяване на информация и/или материали, придобити в сайта;

- създаване на фалшиви потребителски профили и/или на профили, съдържащи невярна информация;

- създаване или препредаване на нежелани електронни съобщения, като „spam”, или изпращане на верижни писма (hoax) до други кандидати и/или работодатели, както и смущаване на останалите кандидати и/или работодатели по какъвто и да било начин;

- използването на данните на трето лице без неговото съгласие;

- препредаване на вируси, червеи, грешки, троянски коне или каквито и да било деструктивни елементи;

- публикуване на невярна или подвеждаща информация и т.н.

4.3. Кандидатът се съгласява да обезщети Инвестор.БГ АД за всеки иск и/или претенция, предявени от трето лице, които са свързани с действията на кандидата при използването от негова страна на сайта www.rabota.bg или произтича от тях, включително за претенции от всякакъв вид и естество, за разходи, произтичащи от каквито и да било искове, липси, щети (вреди и пропуснати ползи , процеси, присъди, разходи по съдебни производства и адвокатски услуги. В такива случаи кандидатът ще бъде уведомен от Инвестор.БГ АД писмено за конкретния иск, процес или процедура.

4.4. Кандидатът се съгласява да използва услугите на сайта единствено на свой риск и приема, че Инвестор.БГ АД не носи отговорност за евентуално възникналите по време на ползването на сайта материални или нематериални щети.
Инвестор.БГ АД и неговите свързани фирми и лица, разпространители, партньори, доставчици изключват каквато и да било отговорност за истинността, достоверността, съдържанието, пълнотата, правомерността, ефективността или достъпността на публикуваните в сайта информации или материали. Инвестор.БГ АД изключва каквато и да било отговорност за поведението на отделните кандидати и работодатели. Инвестор.БГ АД също така не носи отговорност при технически проблеми, които правят невъзможен достъпа до сайта на кандидата.

4.5. Кандидатът се задължава да не използва никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран, комерсиален, обиждащ други кандидати и/или работодатели език.

4.6. При нарушаване на което и да е задължение на кандидата по настоящите общи условия Инвестор.БГ АД има правото да изтрива без предупреждение профила на кандидата и да не допуска същия до нова регистрация.

 

При съмнение за неспазване на условията за регистрация Инвестор.БГ АД може по своя преценка да откаже такава регистрация, а ако регистрацията вече е осъществена същата да бъде отменена.

 

Чл. 5. Курсове

 

Сайтът предоставя на кандидатите допълнителна услуга - информация за курсове, които са предназначени да повишат квалификацията на кандидатите. Кандидатът обаче следва да има предвид, че Инвестор.БГ АД не носи каквато и да било отговорност за истинността, достоверността, съдържанието, пълнотата, правомерността, ефективността и/или достъпността на публикуваните в сайта информации за предлагани курсове.

 

Чл. 6. Стажове

 

Rabota.bg предоставя на ползвателите на сайта информация за Стажантски програми/стажове в различни компании. Кандидатът по стажантска програма обаче следва да има предвид, че Инвестор.БГ АД не носи каквато и да било отговорност за истинността, достоверността, съдържанието, пълнотата, правомерността, ефективността и/или достъпността на публикуваните в сайта информации за предлагани Стажове.

 

Rabota.bg си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предварително предизвестие /предупреждение

 

Чл. 7. Ползване на Съдържанието

 

7.1. Rabota.bg дава право на ползвателите да използват съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

7.2. Съдържанието на Rabota.bg e собственост на Инвестор.БГ АД/rabota.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Ползвателите не могат да продават, модифицират, разпространяват или показват това съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

7.3. Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено за кандидатстване по обявени позиции. Ползвателите се съгласяват да не използват тези контакти по никакъв друг начин, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

7.4. Rabota.bg не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между работодатели и кандидати. Въпреки усилията на Rabota.bg да предоставя достоверни данни за работодателите, не във всички случаи това е възможно. Молим да проявите необходимото внимание при използването на публикуваната информация. Използвайки сайта Ползвателите се съгласяват, че осъзнават и приемат риска от некоректност, неактуалност и др. на информацията.

7.5. Rabota.bg не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

7.6. Rabota.bg не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие използването на сайта.

 

Чл. 8. Промяна на настоящите общи условия

 

Инвестор.БГ АД си запазва правото по свое усмотрение да променя настоящите общи условия по всяко време, но за да влязат в сила новите общи условия е необходимо същите да бъдат публикувани на сайта.

 

Чл. 9. Прекратяване на потребителски акаунти

 

Rabota.bg може да прекрати Вашия акаунт в следните случаи:
1) при нарушаване на настоящите условия за ползване на сайта или нарушаване на допълнителните условия, намиращи се в сайта;
2) при заявка за прекратяване на акаунта от ползвателя;
3) по технически причини;
4) при дълъг период на неизползване на акаунта;

 

Rabota.bg запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъпа до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без причина.

 

В случай, че имате въпрос, относно настоящите общи условия, можете да се обърнете към екипа на Rabota.bg

e-mail: rabota@investor.bg.