Назад

Съдебен администратор

Детайли

Описание

Съгласно Заповед № РД-134/22.05.2020г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд Варна се обявява конкурс за длъжността „Съдебен администратор”- (1 щатна бройка). Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: • да има българско гражданство; • да има висше образование с образователна степен “магистър” по специалностите "Публична администрация", "Икономика" или "Право" и професионален опит не по-малко от 8 години; • да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; • да притежава необходимите нравствени качества; • да притежава добри практически умения за работа със системен и приложен софтуер; Специфични изисквания за заемане на длъжността : • ръководни и организационни умения; • способност за работа в екип; • комуникативност и експедитивност; • познаване на структурата и дейността на съдебната система; • отлично познаване на нормативните актове, уреждащи работата на съда и нормите регулиращи управлението на персонала; • опит и познаване на нормативните актове, касаещи бюджетната политика и финансите на съдебната система; • отлично познаване на деловодната система, използвана в Окръжен съд Варна; • умения за справяне в стресови работни ситуации; • да има 8 години професионален опит (съобразно Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл.341, ал.1 от ЗСВ и Правила за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата); Необходими документи, за участие в конкурса, които следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно от кандидата: Писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурса, към което кандидатът прилага: 1. Автобиография – утвърден европейски стандарт; 2. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност; 3. Декларация от кандидата за съответствие на изискванията по чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от Правилника за администрацията в съдилища; 4. Копия от документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж; 6. Медицинско свидетелство; 7. Свидетелство за съдимост; *Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност. Функционалната типова характеристика за длъжността “Съдебен администратор” се съдържа в чл. 5 от Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС), който е публикуван на интернет страницата на ВСС. Място и срок на подаване на документи: Кандидатите за участие в конкурса подават документите си в Съдебната палата-гр.Варна пл.”Независимост” № 2, стая 422, ет. 4 на служител "Човешки ресурси" - Христина Христова, срещу входящ номер, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 14.00 до 16.00часа. Краен срок за приемане на конкурсни документи – един месец, считано от датата на публикуването на обявата. Допълнителна информация за конкурса е поместена в секция "Обяви" на интернет-страницата на Окръжен съд Варна – www.vos.bg.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Образование:
Магистър

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:

Ниво в йерархията:

Категория:

Администрация
Административни и офис дейности
Държавна администрация

Държава:

България

Населено място:

Гр. Варна

Адрес:

Дата:

22.05.2020

Организация:

Окръжен съд - Варна
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за Окръжен съд - Варна може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ