Назад

Държавен експерт в отдел „Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество“ към главния секретар на Министерския съвет

Детайли

Описание

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № Н-161/14.02.2024 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

„държавен експерт“
в отдел „Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество“ към главния секретар на Министерския съвет


Описание на длъжността и области на дейност:
Разработва комуникационна стратегия за взаимодействие на изпълнителната власт с гражданското общество с акцент върху етническите въпроси и борбата с домашното насилие и координира нейната реализация. Популяризира дейността на консултативните съвети към Министерския съвет, в които участват граждански организации.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• образователно-квалификационна степен „магистър“;
• II младши ранг, в случай че има придобит такъв или 4 години професионален опит в сферата на журналистиката и/или връзките с обществеността.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
• висше образование в професионална област: връзки с обществеността, журналистика, социални науки;
• професионален опит в институционалните комуникации (Министерски съвет, министерство, агенция, съдебна система и др.); комуникации в неправителствения сектор;
• компютърна грамотност;
• английски език – писмено и говоримо, втори чужд език;
• българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата: 933 лв.
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в администрацията на Министерския съвет.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с Класификатора на длъжностите в администрацията минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Начин на провеждане на конкурса: практически изпит и интервю.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
• заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
• декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
• копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация. В случай че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
• копие от официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж или извършване на дейност в чужбина, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
• копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

Документите за участие в конкурса се приемат в работни дни на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 12,30 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел „Човешки ресурси“. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите на кандидатите на място се предоставя длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл).
Документите може да се подават и по електронен път на адрес: s.hristova@government.bg, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис.
При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения от тях електронен адрес.
Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Образование:
Магистър

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:

Трудово възнаграждение:

От 933 до 0 лева на месец

Категория:

Държавна администрация

Държава:

България

Населено място:

Гр. София

Адрес:

Дата:

14.02.2024

Организация:

Администрация на Министерски съвет
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за Администрация на Министерски съвет може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ