Назад

Юрисконсулт в отдел „Трудови правоотношения и правно осигуряване“, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

Детайли

Описание

Чрез осъществяване на процесуално представителство на Дирекция “Инспекция по труда” със седалище София и оказване на правна помощ на инспекторите при издаване на индивидуалните административни актове и търсенето на административно наказателна отговорност, допринася за законосъобразното прилагане нормативните актове, свързани с трудовото законодателство, в т.ч. Закона за насърчаване на заетостта, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, Закона за държавния служител, Закона за хората с увреждания и други нормативни актове, свързани с дейността на ИА ГИТ.
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, държавната служба, здравословните и безопасните условия на труд, както и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Закона за хората с увреждания, във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейности или се провежда обучение.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Образование:
Магистър

Профил:
специалност „Право“

Специални умения:
Кратка визитка:  Главна инспекция по труда е създадена с указ на Княз Фердинанд през 1907г;  ИА „Главна инспекция по труда“ осъществява цялостен контрол върху спазването на трудовото законодателство във всичките му икономически дейности, както и специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания, както и по десетки други нормативни актове;  Агенцията разполага с 28 териториални дирекции със седалища в областните градове в страната;  Над 115 години инспекторите гарантират правата на българските работници и служители. Служителите на Агенцията:  Получават допълнителен платен годишен отпуск в размер до 12 работни дни;  Получават карта за пътуване за цялата градска мрежа на територията на гр. София;  Имат възможност за кариерно развитие въз основа на оценка за индивидуално изпълнение на заложените цели в работния план;  Участват в обучения за служебно и професионално развитие;  Получават допълнително възнаграждение, в зависимост от отработеното време и получената оценка за изпълнение на длъжността;  Получават ежегодна сума за облекло;  Получават средства за корекция на зрението, при доказана необходимост, вследствие проведените профилактични медицински прегледи;  Участват в различни мероприятия ( проверки, кампании, информационни дни и др.), организирани от Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и Европейския орган по труда (ELA) на територията на държави членки на ЕС;  Участват в дейността на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и работните групи, сформирани към него;  Участват в сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки в рамките на дейността на Европейския орган по труда (ELA);  Участват в международни програми и проекти. Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт: 1. Степен на завършено образование: висше – магистър, специалност „Право“; 2. Професионален опит: не се изисква или придобит ранг - V младши. Специални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: придобита юридическа правоспособност. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: Компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel) Internet. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността – от 1500* лева. * При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията. Конкурсът ще се проведе чрез: 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ. 2. Интервю. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/. 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. 3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит. 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива). На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище София – гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев” № 20, стая № 111 от 9.00 до 17.00 часа. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на e_mail: valentina.bibeva@gli.government.bg , като заявлението за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл., следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Телефон за информация: 02/ 971 25 38 Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло във фоайето на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище София – гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев” № 20 и на интернет адрес: http://gli.government.bg/ . Краен срок за подаване на документи: 07.06.2024 г. включително.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Административен персонал

Трудово възнаграждение:

От 1500 до 0 лева на месец

Категория:

Държавна администрация

Държава:

България

Населено място:

Гр. София

Адрес:

Дата:

28.05.2024

Организация:

ИА ГИТ
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за ИА ГИТ може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ